24 ธันวาคม 2562 : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563

23 ธันวาคม 2562 เวลา 16.25 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการตรวจสอบภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าสำนักงาน นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ นางสาวพัชรา ยอดบุญ นายพีรภัทร พุ่มพวง นางสาวปิยะดา พุฒสุด นางสาวชุติมา แซ่ตั๊น นางสาวภัฑรีภรณ์ วงภูธร และนายเสนาะ ขำดี กรรมการตรวจสอบการดำเนินการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา

โดยมี รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน รองผู้อำนวยการ นางสาวณัฐชนาธิป มูฮัมมัดอามิน รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน นางสาวนัชมา ซ่งเป็ก นางสาวธัญลักษณ์ โกมาสถิตย์ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุม