ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่ายหลักสูตรและการสอนจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ โครงการหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 และโครงการหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “หลักสูตรและการเรียนการสอนในการศึกษายุค Disruption” เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ ทักษะและมุมมอง แนวปฏิบัติที่ดี และเป็นการรวมตัวด้านการนำเสนอผลงานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน เพื่อเป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาอันเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


วันที่จัดงาน : ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2563

สถานที่จัดงาน : ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ : http://research.sru.ac.th

ติดตามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่  : บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0 7791 3381