ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6
RDI for Disruptive Education: การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://il.mahidol.ac.th/sotl6/index.php