ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน ส่งผลงานลงตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีภาคใต้

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน ส่งผลงานลงตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีภาคใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน ส่งผลงานลงตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ และเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอยู่ในฐานข้อมูล ASEA Citation Index (ACI) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://tci-thaijo.org/index.php/journal_sct