คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลงานประจำปีปฏิทิน พ.ศ.2563

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลงานประจำปีปฏิทิน พ.ศ.2563

(สืบค้นผ่านระบบ BRMS ณ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563)

บทความวิชาการ Evaluation of General Science Program of Bansomdejchaopraya Rajabhat University,Thailand Asian Administration and Management Review จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ From Angry Bird Application to STEM Activities in Real Life International Journal of Advanced Science and Technology ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ กลุ่มวิชาชีพครู ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ Hands-On Magnetic Field Projects for Classroom Demonstrations of Magnetization and Magnetic Force European Journal of Physics Education ปีที่11 ฉบับที่1 เลขหน้า29-36 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2563 ISSN(paper)1309-7202 ISSN(online)1309-7202 อังทินี กิตติรวีโชติ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ Measuring the Acceleration of Gravity Using a Smartphone, A4-Papers, and a Pencil International Journal of Advanced Science and Technology อังทินี กิตติรวีโชติ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ Monitoring and Evaluation of Internship 1 with PDCA Quality Cycle and Coaching Process on Smartphone Proceedings of 2019 7th International Conference on Information and Education Technology (ICIET 2019) จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะการสอนของนักศึกษาครูตามแนวคิด MT+PLC/The Process of Practicing Teaching Skills of Teacher Students Based on the Concept of MT+PLC การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ธนภัทร จันทร์เจริญ การบริหารการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษาไทย 4.0/LEARNING MANAGEMENT FOR THAI EDUCATIONS 4.0 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University ธนภัทร จันทร์เจริญ การบริหารการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสงอรุณ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา/The Instruction for Development Scientific Process Skills of Mathayomsuksa 1 students in Sangarun School with STEM Education การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับการจัดการเรียนการสอนในยุค Thailand 4.0/Using of virtual technology for teaching and learning management in Thailand 4.0 era ครุศาสตร์สาร ดิเรก อัคฮาด สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การพัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์อย่างง่าย เรื่อง โครมาโทกราฟี ของนักศึกษา ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์/The development of students’ ability in producing the simple scientific teaching material in the topic of Chromatography through engineering design process การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 อังทินี กิตติรวีโชติ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสะเต็มศึกษาบูรณาการกับแหล่งทรัพยากร การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน/The Development of early childhood with STEM education integrated with learning resources and community participation วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้แอดดี้โมเดลและแนวคิดของกาเย่/Design and Development of Computer Assisted Instruction Using ADDIE Model and Concept of Gagne วารสารครุศาสร์สาร ศักดิ์คเรศ ประกอบผล สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ แนวคิดการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน/CONCEPT OF SCIENCE TEACHER DEVELOPMENT FOR LOCAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ประสิทธิภาพของระบบสมองกลฝังตัวสำหรับดึงวัตถุบนพื้นเอียงด้วยระบบเซ็นเซอร์/An Efficiency of Embedded System Design for Force Acting on an Object on an Inclined Plane Using Sensor Controlled วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์