คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 อาจารย์ทักษิณา  สุขพัทธี การศึกษาชุดกิจกรรมเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ทางความเสริมสร้างคิดสร้างสรรค์ในผู้บกพร่องทางการได้ยิน วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ออกแบบนิเทศศิลป์

96,600.00 กุมภาพันธ์
2 อาจารย์ศิวพร  พงษ์ธรรม ปัจจัยการเลือกประเทศไทยเป็นพื้นที่การลงทุนของผู้ประกอบการเกาหลี กรณีศึกษา : พื้นที่กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 60,000.00 พฤษภาคม
3 อาจารย์สิริภัทร  เมืองแก้ว การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน 60,000.00 พฤษภาคม
4 อาจารย์ภัทรเวช  ฟุ้งเฟื่อง การสำรวจสถานภาพงานวิจัยด้านการสื่อสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
5 อาจารย์ประสงค์  ผ่องภิรมย์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานระดับปริญญาตรี กับทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจประเภทโรงแรม  ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธุรกิจอิสลาม 60,000.00 พฤษภาคม
6 อาจารย์มีเดียน  จูมะ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธุรกิจอิสลาม 60,000.00 พฤษภาคม
7 อาจารย์เอกรัตน์  รุ่งสว่าง นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ชงโคศรีสมเด็จ สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ 60,000.00 พฤษภาคม
8 อาจารย์ธนกร  สรรย์วราภิภู การยอมรับบุคคลภายนอกชุมชนบ้านแขกสะท้อนผ่านนาฏยศิลป์ร่วมสมัย สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ 57,500.00 พฤษภาคม
9 อาจารย์ศิวพร  โพธิวิทย์ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 60,000.00 พฤษภาคม
10 อาจารย์กัณญาณัฐ  เสียงใหญ่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 60,000.00 พฤษภาคม
11 อาจารย์วุทธิเมธว์  เกื้อกอบ ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 60,000.00 พฤษภาคม
12 อาจารย์ฐิติกร  สังข์แก้ว เงื่อนไขเชิงปฏิบัติของการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง : การรับรู้และปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา 100,000.00 กันยายน
794,100.00