คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 อาจารย์อดิเรก  วัชรพัฒนกุล กลยุทธ์พัฒนาการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เขตธนบุรีเหนือ กรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ 100,000.00 ตุลาคม
2 อาจารย์รัชนก  ปัญญาสุพัฒน์ การเดินทางในกรุงเทพมหานครเพื่อการตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุแบบองค์รวม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ 100,000.00 ตุลาคม
3 อาจารย์นิตยา  มณีวงศ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับเนื้อแพะในจังหวัดนครศรีธรรมราช วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ 71,500.00 มีนาคม
4 อาจารย์กรองทอง  หีบโคกสูง การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ 63,000.00 มีนาคม
5 อาจารย์วรรณลักษณ์  อินทร์จันทร์ กระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นด้วยระบบดิจิทัลสภาพสะท้อนศาสนาผีกับสังคมไทย  กรณีตุ๊กตาลูกเทพ ในยุคศตวรรษที่ 21 วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 60,000.00 มีนาคม
6 ผศ.นงนุช  อุณอนันต์ การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน  ประสบการณ์ในการทำงาน  และความผูกพันต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงานในองค์การธุรกิจโดยวิธีวิเคราะห์อภิมาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 65,000.00 เมษายน
7 ผศ.ระวีพันธ์  สะอาดเอี่ยม การเลือกวิธีปฏิบัติทางบัญชีเมื่อนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 มาใช้ครั้งแรกของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การบัญชี 56,900.00 เมษายน
8 อาจารย์วิชุณี  สารสุวรรณ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60,000.00 พฤษภาคม
9 อาจารย์ประภวิษณุ์  พนัสทรัพย์สุข การพัฒนาการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการโดยการประยุกต์หลักทฤษฎีรวมกับการสอนปฏิบัติการ กรณีศึกษา บทเรียน หลักการออกแบบด้วยการใช้โปรแกรม Adobe Illustretor การเรียนการสอน วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 60,000.00 พฤษภาคม
10 อาจารย์พิศิษฐ์  ชำนาญนา ทัศนคติต่อน้ำดื่มบรรจุขวดและพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การตลาด 60,000.00 พฤษภาคม
11 อาจารย์มนชนก  จุลสิกขี การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรีเหนือ วิจัยชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาการจัดการ การท่องเที่ยว 60,000.00 พฤษภาคม
12 อาจารย์วรศิริ  ผลเจริญ การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริษัทนำเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การท่องเที่ยว 60,000.00 พฤษภาคม
13 อาจารย์ณิชาภา  แก้วประดับ บทบาทการรายงานข่าวช่วง “นักข่าวพลเมือง”ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน 60,000.00 พฤษภาคม
14 อาจารย์พัชนี  แสนไชย กลยุทธ์การปรับตัวขององค์การสื่อจากสื่อเก่าสู่สื่อใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน 60,000.00 พฤษภาคม
15 อาจารย์เสาวลักษณ์  ศรีสุวรรณ บรรณาธิการข่าวออนไลน์ กับกฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน 60,000.00 มิถุนายน
996,400.00