คณะวิทยาการจัดการ

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 อาจารย์พิทักษ์พงษ์  คมพุดซา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 55,000.00 ตุลาคม
2 อาจารย์ปรียาภรณ์  สืบสวัสดิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับชมรายการข่าวพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน 43,000.00 ตุลาคม
3 ผศ.ดร.นฤมล  สุ่นสวัสดิ์ โมเดลการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความสำเร็จตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ 55,000.00 ตุลาคม
4 ผศ.ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร การพัฒนาสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 80,000.00 ตุลาคม
5 อาจารย์อารียา  จุ้ยจำลอง วัฒนธรรมอาหารมอญในวิถีการดำเนินชีวิตของชาวมอญ  ชุมชนบางกระดี่ ชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 50,000.00 ตุลาคม
6 อาจารย์สุพรรณิการ์  ชาคำรุณ การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตธนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร   เพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาการจัดการ การจัดการการท่องเที่ยว 40,000.00 ตุลาคม
7 ผศ.พรสวรรค์  ตั้งเมตตาจิตตกุล กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในการสร้างคุณค่าตราสินค้าของธุรกิจเครือข่ายใน
ประเทศไทย : กรณีศึกษาบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 50,000.00 ตุลาคม
8 อาจารย์อนุวัฒน์  ภักดี การศึกษาผลกระทบของนโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนีราคา SET 100 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การบัญชี 53,900.00 ตุลาคม
9 อาจารย์พรรณา  พูนพิน การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ของคณาจารย์  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60,000.00 เมษายน
10 อาจารย์นิตยา  มณีวงศ์ การศึกษาทัศนคติและความพร้อมที่มีผลต่อการเข้าทำงานในสถานประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนของนิสิตชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ 60,000.00 เมษายน
11 อาจารย์ดรุษ  ประดิษฐ์ทรง การศึกษาเชิงสำรวจต่อความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการนำเสนอรายการข่าว 3 มิติทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การสื่อสารมวลชน 60,000.00 เมษายน
12 อาจารย์สุเมธ  ใจเย็น การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือในเขตกรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 58,300.00 เมษายน
13 อาจารย์ภัทรนันท์  ไวทยะสิน ผลของการสร้างบทละครเวทีจากการฝึกทักษะการแสดงแบบด้นสดต่อทัศนคติของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 53,200.00 เมษายน
14 อาจารย์เดชา  พนาวรกุล การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กฎหมายแรงงาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 58,300.00 เมษายน
15 อ.อรรถวิทย์  เฉลียวเกรียงไกร การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์สำหรับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 50,000.00 พฤษภาคม
16 อ.สุภาพร  ปริญญาเศรษฐกุล ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการเปิดรับสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การตลาด 30,000.00 พฤษภาคม
17 อาจารย์ขวัญชัย  ช้างเกิด การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยการขนส่งเที่ยวเปล่าของผู้ประกอบการบริษัทขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ 60,000.00 กรกฎาคม
18 อาจารย์นภัสพร  นิยะวานนท์ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สังคมออนไลน์ประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน วิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ 60,000.00 กรกฎาคม
19 อาจารย์รัตนา  เทียมถนอม การศึกษารูปแบบการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิต  สาขานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 60,000.00 กรกฎาคม
20 อาจารย์วิภาวี  ช่อไม้ทอง ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ การตลาด 60,000.00 กรกฎาคม
21 อาจารย์เพียรพิลาส  พิริยาโภคานนท์ การศึกษาฉากละครของโรงละครขนาดเล็กผ่านแนวคิดการออกแบบและการบริหารจัดการพื้นที่ของ
นักออกแบบฉาก เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงการเรียนการสอนในธุรกิจบันเทิง
การเรียนการสอน วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 60,000.00 กรกฎาคม
22 อาจารย์ปณิตา  แจ้ดนาลาว การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อยอดการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชน/เชิงพื้นที่ วิทยาเขตสระยายโสม นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน 60,000.00 กรกฎาคม
1,216,700.00