คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลงานประจำปีปฏิทิน พ.ศ.2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลงานประจำปีปฏิทิน พ.ศ.2563

(สืบค้นผ่านระบบ BRMS ณ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563)

บทความวิชาการ Design and test of DC motor drive system for agriculture electric vehicle Design and test of DC motor drive system for agriculture electric vehicle Journal of Physics : Conference Series พรชัย พรหฤทัย วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ Development of motion graphic animation lesson in potential energy Development of motion graphic animation lesson in potential energy การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๖” เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ Environmental Factors and Ventilation Affect Concentrations of Microorganisms in Hospital Wards of Southern Thailand Environmental Factors and Ventilation Affect Concentrations of Microorganisms in Hospital Wards of Southern Thailand Journal of Environmental and Public Health ณัฐจิต อ้นเมฆ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ On Caristi’’s fixed point theorem in metric spaces with a graph On Caristi’s fixed point theorem in metric spaces with a graph Carpathian Journal of Mathematics นันทพร ชื่นสุพันธรัตน์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คบ. 5 ปี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ Optimization of tocols and ?-oryzanol extraction from rice bran using ultrasound and soybean oil as a green solvent Optimization of tocols and ?-oryzanol extraction from rice bran using ultrasound and soybean oil as a green solvent Food Research ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ The effect of social media and lecturer’s direct instruction on students’ digital sculpting skills The effect of social media and lecturer’s direct instruction on students’ digital sculpting skills EUROPEAN JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ Torulaspora nypae sp. nov., a novel yeast species isolated from nipa (Nypa fruticans Wurmb.) inflorescence sap in southern Thailand Torulaspora nypae sp. nov., a novel yeast species isolated from nipa (Nypa fruticans Wurmb.) inflorescence sap in southern Thailand International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร จุลชีววิทยา ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ Using mobile augmented reality to enhancing students’ conceptual understanding of physically-based rendering in 3D animation Using mobile augmented reality to enhancing students’ conceptual understanding of physically-based rendering in 3D animation ชื่อวารสาร:EUROPEAN JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION ปีที่8 ฉบับที่1 เลขหน้า1-5 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2563 ISSN(paper)2301-251X ISSN(online)2301-251X เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ Using Technology Acceptance Model to Investigate the Adoption of Information System for the Qualification of Curriculum Standard and Teacher Professional Production of Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University Using Technology Acceptance Model to Investigate the Adoption of Information System for the Qualification of Curriculum Standard and Teacher Professional Production of Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Journal วรุตม์ พลอยสวยงาม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ. 5 ปี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับแนวทางวิธีการทำงานแบบสกรัมผ่านระบบจัดการชั้นเรียนออนไลน์ ClassStart เพื่อส่งเสริมประสิทธิผลการเรียนและการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย / The Organizing of Active Learning Activities with the Working SCRUM Methodology via ClassStart Online Classroom for Encouraging Learning Effectiveness and Teamwork of the Students in the Department of Animation and Digital Media วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การทดสอบประสิทธิภาพของเกม 3 มิติ เรื่องพงไพร ตามวิธีการกำหนดกรณีทดสอบ / The Efficiency Test of 3 Dimensional Computer Game: “PongPrai” with Test Case Method ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์ : สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน เกษม กมลชัยพิสิฐ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ซาก ปริมาณคอเลสเตอรอล และคอลลาเจน ในเนื้อไก่ไข่ที่อายุ 75 และ 80 สัปดาห์ / Comparison of Carcass Percentage Cholesterol and Collagen Content in Laying Hen Meat at 75 and 80 Weeks of Age วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร อังสุมา แก้วคต เกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การพัฒนาชุดทดลอง เรื่อง กระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก สำหรับใช้ในการสอน วิชาฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี / THE DEVELOPMENT OF A CURRENT AND MAGNETIC FIELD EXPERIMENTAL APPARATUS FOR PHYSICS TEACHING TO ENHANCE UNDERGRADUATE STUDENT ACHIEVEMENT วารสารศึกษาศาสตร์ นันทนัช วัฒนสุภิญโญ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) (คบ. 5 ปี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การพัฒนาต้นแบบรถวีลแชร์ไฟฟ้าแบบปรับยืนและหยุดอัตโนมัติที่สามารถควบคุมการทำงานด้วยสมาร์ตโฟน / A Development of Adjustable Standing and Automatic Stop Electric Wheelchair Prototype Operated with A Smartphone. Systematic Reviews in Pharmacy ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพสื่อดิจิทัล 3 มิติ ที่มีต่อการรับรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางการออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี / The Development adn Assessment of 3D Digital Media Perception in Effecting to Health Promotion with Anoerobic Excrcise for Undergranduateds Students มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14 กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับส่งเสริมการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี /Development of Motion Infographic Media for Waste Separation Behavior of Undergraduates Students ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2563 กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลส่งเสริมคุณลักษณะความรับผิดชอบ เรื่อง เดี๋ยวก่อน สำหรับนักศึกษาสาขาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / The development of digital learning supplement media in title “Don’t wait.!!” for promote the student’s responsibility characteristics for students of Animation and Digital Media Program, Bansomdejchaopraya Rajabhat University การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ปนัดดา ใจบุญลือ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง ปีศาจขนม / The Development of animation to promote health : Snack Devil เวทีวิจัย ศิลปะ และวัฒนธรรมศึกษา อารยา วาตะ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ สะท้อนความเกื้อกูลกันในสังคม เรื่อง กวางกับกวาง / The Development of 2D Animation media to Reflect mutual assist in society : Deers การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3 วิธวัฒน์ สุขสาเกษ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การพัฒนาแอปพลิเคชันวัดไทยบนสมาร์ทโฟน / The Development of thai Temple Applications on Smartphone วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ นิศากร เถาสมบัติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การลดปัญหาเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ขนาด กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง / REDUCTION PROBLEMS OF NOODLE SIZE IN THE CUTTING PROCESSES : A CASE STUDY วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ นิธิศ ปุณธนกรภัทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การศึกษาเบื้องต้นของสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในลำไส้และผิวหนัง / Preliminary Study of Plant Extracts with Antibacterial Activity Against Enteric and Skin Pathogens วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เธียร ธีระวรวงศ์ ชีววิทยา ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การศึกษาแบบผสมผสานวิธี: พฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่มีผลต่ออาการเฉียบพลันของเกษตรกรทำนา อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / Mixed method research: The rice famers’s behavior of chemical pesticide using influence of acute symptom among farmers in Phachi district, Phra Nakhon Si Ayuttaya Province วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ฌาน ปัทมะ พลยง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การศึกษาปริมาณดีเอ็นเอที่ได้จากการสกัดจากเส้นผมของผู้เสียชีวิต / The study of the yield of DNA extracted from hairs of postmortem cases รามาธิบดีเวชสาร กาญจนา สุจิรชาโต เทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การสกัดรำข้าวด้วยน้ำมันพืชบริโภคได้เพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำมัน / Rice Bran Extraction Using Edible Vegetable Oils Improves Bioactive Compounds and Antioxidant Activity of Oil Extracts วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การสำรวจเส้นทางหนีไฟ และคำนวณระยะเวลาในการอพยพหนีไฟ ของอาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / Means of Egress Survey and Evacuation Time Calculation: Building Number 9, Bansomdejchaopraya Rajabhat University วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจจา จิตรภิรมย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การเสริมพริกไทยดำในผลิตภัณฑ์กุนเชียงจากเศษเนื้อโคเพื่อเพิ่มมูลค่า / THE ADDITION OF BLACK PEPPER IN BEEF CHINESE SAUSAGE PRODUCTS FOR VALUE ADDED ปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 อังสุมา แก้วคต เกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล เรื่อง ศีล 5 หญ้าข้างวัด ตามหลักการศึกษาบันเทิง เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี / Design and Development of Digital Learning Media of “Five Precepts Ya-Khang-Wat” according to Entertainment Education Principles for Thai Undergraduate student การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 ปนัดดา ใจบุญลือ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ความรู้สึกไม่สบายเชิงความร้อนจากการใช้ห้องเรียนในช่วงเวลาที่แตกต่างกันของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร / Thermal discomfort in classrooms at different times of the day in a University in Bangkok วารสารควบคุมโรค ฌาน ปัทมะ พลยง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ คุณลักษณะและเจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / CHARACTERISTICS AND ATTITUDE TOWARDS TEACHING PROFESSION OF SCIENCE TEACHING STUDENT IN TEACHING PROFESSIONAL PRACTICES FROM FACULTY OF EDUCATION BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) (คบ. 5 ปี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการฝึกปฎิบัติตามแนวคิดของแฮร์โรว์ร่วมกับวิดีโอแชร์ริง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์การเรียนและทักษะการฝึกปฏิบัติรายวิชาประติมากรรม 3 มิติ / The result of practical skills of harrow and video sharing to promoting learning achievement and practical skills in 3D digital sculping subject การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการสืบค้นสารสนเทศผ่านระบบจัดการชั้นเรียนออนไลน์ ClassStart ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / Effects of Activities Encourage to Information Retrieval Skills via Online Classroom Management of Undergraduate Students, Bansomdejchaopraya Rajabhat University ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพตามรูปแบบซิมพ์ซันผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย / Effect of Activities to Promote Practical Skills Use Software to Create Special Visual Techniques Based on Simpson’s Conceptualization via Social Media for Undergraduate Student in Subject Animation and Digital Media. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12 กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ที่มีต่อทักษะการฝึกปฏิบัติการออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้ของนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / Effect of Developing Activity Learning According to Davie’s Concepts Affecting Practice User Interface Design Skills of Students in Department of Animation and Digital Media, Bansomdejchaopraya Rajabhat University การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 คณะครุศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลการพัฒนา วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลการพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับหน่วยเรียนรู้ย่อย เรื่อง Cyber Bully รายวิชาอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บของนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย / Result of Development Digital Learning Media for Subunit Learning of Title Cyber Bully, Internet and Web Development for Students in Animation and Digital Media Students ราชภัฏหมู่บ้านจอมบีงวิจัย ครั้งที่ 8 สถานที่ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี วันที่จัดการประชุม 01/03/2563 วันที่นำเสนอผลงาน 01/03/2563 กัมปนาท คูศิริรัตน์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการขยายพันธุ์บีโกเนียสายพันธุ์ / Julau Effect of Growth Regulators on Begonia sp. Julau Propagation Asian Journal of Plant Sciences เพ็ญแข รุ่งเรือง เกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านชาติพันธุ์กุย : กรณีศึกษาหมอพื้นบ้าน 7 ราย ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ / Kui Ethnic Traditional Healers’ Wisdom: A Case Study of 7 Folk Traditional Healers in Prasath, Huai thab than, Si Sa Ket Province วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine อาวุธ หงษ์ศิริ แพทย์แผนไทย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านจิตวิทยากับพฤติกรรมขับขี่ไม่ปลอดภัยในจังหวัดภูเก็ต / A Causal Relationship Model of Psychological Factors Relating to Unsafe Driving Behaviors in Phu The Public Health Journal of Burapha University ณัฐจิต อ้นเมฆ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเชื้อของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรต่อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนัง / Antioxidant and antimicrobial activities of essential oil from Thai Herbs to microorganisms causing dermatitis วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ แพทย์แผนไทย ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณ DNA ที่สกัดจากเลือดของผู้เสียชีวิต โดยวิธี Salting-out กับวิธี Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol : Comparative study of DNA extracted from blood by Salting-out and Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ กาญจนา สุจิรชาโต เทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลดไฟล์