คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 อาจารย์รัตนา  ลีรุ่งนาวารัตน์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 50,000.00 ตุลาคม
2 อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร ความหลากหลายของยีสต์ในดินจากป่าชายเลนในภาคกลางของประเทศไทยและความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยา 60,000.00 เมษายน
3 อ.ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ การหาลักษณะเฉพาะของบิสมัทออกซีไอโอไดด์ที่สังเคราะห์ขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมีและศึกษาการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสำหรับแบบจำลองกระบวนการบำบัดน้ำเสีย วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 60,000.00 เมษายน
4 อาจารย์อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ การพัฒนาระบบตรวจนับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วย QR Code วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60,000.00 เมษายน
5 อาจารย์เพชรน้ำผึ้ง  รอดโพธิ์ ฤทธิ์การต้านอนุมัติอิสระ  และพฤกษเคมีเบื้องต้นของเปลือกไม้อรพิม วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย 60,000.00 เมษายน
6 อาจารย์ธีรดิตถ์  โพธิตันติมงคล การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้มะขามด้วยวิธีการกระตุ้นทางเคมีโดยใช้กรดฟอสฟอริก วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี 60,000.00 เมษายน
7 อาจารย์สุริยา  อติวิทยาภรณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมลูกชุบผสมดาร์กช็อกโกแลต วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ 60,000.00 เมษายน
8 อาจารย์วงศ์ทอง  เขียนวงศ์ การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ช่วงอายุระหว่าง 75-80 ปี จากแกลบข้าว วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 60,000.00 เมษายน
9 นางสาวกมลพรรณ  แก้วเกร็ด การประยุกต์ใช้แป้งกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ทดแทนมันหมูในผลิตภัณฑ์หมูยอ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 60,000.00 พฤษภาคม
10 นางสาวดวงใจ  ภัทรศรีธนวงศ์ การประเมินประสิทธิผลการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-documentของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 30,000.00 พฤษภาคม
11 อาจารย์ ดร.พรพรรณ  สอนเชื้อ ผลของโบรมิเลนต่อการเจริญและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Candida  albicans วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์ 60,000.00 มิถุนายน
12 อาจารย์ ดร.ศุลีพร  กิจจะ การคัดแยกสาหร่ายไขมันสูงจากแหล่งน้ำจืดเพื่อเพาะเลี้ยงในน้ำเสีย วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา 60,000.00 มิถุนายน
13 อาจารย์ ดร.เธียร  ธีระวรวงศ์ การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกจากอาสาสมัครคนไทยที่มีสุขภาพดี วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา 60,000.00 มิถุนายน
14 อาจารย์ ดร.สนธยา  ขำติ๊บ การผลิตเอทานอลจากการย่อยและการหมักพร้อมกันของสาหร่ายเซลล์เดียวด้วยยีสต์ทนร้อน วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา 60,000.00 มิถุนายน
15 อ.จุฬาลักษณ์  จารุจุฑารัตน์ การพัฒนาฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้งผสมไคโตซานเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 60,000.00 มิถุนายน
16 อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานคลินิกแพทย์แผนไทยบนเครือข่ายอินทราเน็ต วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100,000.00 กรกฎาคม
17 อาจารย์นิธิศ  ปุณธนกรภัทร์ การพัฒนาระบบการจัดการคลังกล่องบรรจุภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100,000.00 กรกฎาคม
18 อาจารย์ณัฐวุฒิ  รัตนาธรรมวัฒน์ การศึกษาบล็อกโคพอมิเมอร์ระหว่างพอลิเฮกซิลไธโอฟีนกับอนุพันธ์ของฟลูเลอรีนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและโครงสร้างสัณฐานวิทยาของเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมีอุตสาหกรรม 60,000.00 กรกฎาคม
19 อาจารย์ณัฏฐ์มน  หีบจันทร์กรี ระบบบริหารจัดการงานจองห้องประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 85,000.00 สิงหาคม
20 อาจารย์ ดร.สุนทรียา  กาละวงศ์ การเพิ่มชุดโครโมโซมของต้นหนอนตายหยากในหลอดทดลอง วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ 60,000.00 สิงหาคม
21 อาจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล ความสัมพันธ์แรงตึงผิวของน้ำมันพืชกับพารามิเตอร์อุณหพลศาสตร์” วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 60,000.00 สิงหาคม
22 อาจารย์ณัฐชัย  เปลี่ยนวิจารณ์ การศึกษากระบวนการดำเนินการในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพฯ การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 60,000.00 สิงหาคม
23 นางสาวปทุมพร  แซ่เตีย การสำรวจและออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเสื่อกกสานสำหรับพักผ่อนภายใต้แนวคิดเอกลักษณ์มอญ วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 60,000.00 สิงหาคม
24 นางพิมพ์วดี  โรจน์เรืองนนท์ พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนิสิตหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายอนามัย 31,200.00 กันยายน
1,476,200.00