สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน ฯ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์

แบบฟอร์มขอค่าตอบแทน หรือค่าลงทะเบียน

ส่ง บันทึก/เอกสารประกอบฯ ผ่านคณะ และระบบ BRMS

รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะ
ส่งมายังสถาบันวิจัยฯ

แจ้งผลการพิจารณา