จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสารเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณา

ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการวิจัยเพื่อรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการของผู้วิจัย ภายหลังได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Relate : หมวด จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์