จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ในวันที่ 1 และ 3 กันยายน 2563 มารับเกียรติบัตรได้ที่ห้อง 6106 ชั้น10 อาคาร 100ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เบอร์โทรติดต่อ 02-473-7000 ต่อ 1603

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสารเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณา

ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการวิจัยเพื่อรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการของผู้วิจัย ภายหลังได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Relate : หมวด จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์