วช. 63

งบประมาณแผ่นดิน ผ่านการพิจารณาจาก วช. ปี 63

ประกาศ

 • ประกาศ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล ตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2560 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้กรอบการวิจัย เพื่อยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
 • แบบฟอร์มเสนอแผนงาน ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
 • ประกาศ เรื่อง กฎเกณฑ์ ระเบียบการเงิน และการบริหารการเงินและพัสดุ สำหรับทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนอนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งขาติ ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)
 • ประกาศ อนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวารแห่งชาติ ปี 2560
  กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้กรอบการวิจัย เพื่อยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมาย
  รัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) ภายใต้กรอบการวิจัย การสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ประกาศอนุมัติทุน วช 61 ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2561 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2562 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ในการเสนอขอทุนวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ฉบับย่อ สำหรับนักวิจัย
 • เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนภายนอก
 • ขั้นตอนการขอทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินที่ผ่านการพิจารณา จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ขั้นตอนการขอทุนวิจัยโครงการท้าทายไทย ที่ผ่านการพิจารณาจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปี 2562⇒
 • ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2562 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ในการเสนอขอทุนวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ฉบับย่อ สำหรับนักวิจัย
 • เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนภายนอก
 • ขั้นตอนการขอทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินที่ผ่านการพิจารณา จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ขั้นตอนการขอทุนวิจัยโครงการท้าทายไทย ที่ผ่านการพิจารณาจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปี 2562

ประกาศ

 • ประกาศ เรื่อง กฎเกณฑ์ ระเบียบการเงิน และการบริหารการเงินและพัสดุ สำหรับทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)⇒

 

คำสั่ง/ระเบียบ     

 • ประกาศ เรื่อง กฎเกณฑ์ ระเบียบการเงิน และการบริหารการเงินและพัสดุ สำหรับทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)⇒