ทุน สกสว

 

1.หลักการ Mapping OKRs >Download<

2.แนวทางการจัดเตรียมข้อมูล >Download<

3.OKRs เพื่อการพัฒนาองค์กร   >Download<

4.การประยุกต์ OKRs กับแผน ววน. >Download<

Visits: 331