วช. ทุนมุ่งเป้า

วช. ทุนมุ่งเป้า

ขั้นตอนการขอทุนวิจัยภายนอก ⇒ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มและคู่มือขอทุน วช. ปี 63

ขั้นตอนการขอทุนวิจัยภายนอก สกสว.  ⇒ ดาวน์โหลด

- คู่มือแบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ⇒ ดาวน์โหลด
- คู่มือแบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
 สำหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเป้าหมายที่ 4) ⇒ ดาวน์โหลด 
- คู่มือแบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
 สำหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเป้าหมายที่ 1 2 และ 3) ⇒ ดาวน์โหลด
- คู่มือแบบเสนอแผนบูรณาการประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ⇒ ดาวน์โหลด
- แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ⇒ ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
 สำหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเป้าหมายที่ 4) ⇒ ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
 สำหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเป้าหมายที่ 1 2 และ 3) ⇒ ดาวน์โหลด
- แบบเสนอแผนบูรณาการ ประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ⇒ ดาวน์โหลด
- มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ⇒ ดาวน์โหลด

ประกาศ

ท้าทายไทย ปีงบประมาณ 61 (ปี 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กฏเกณฑ์ ระเบียบการเงิน และการบริหารการเงินและพัสดุสำหรับทุนโครงการท้าทายไทย (ปีที่2) ⇒

คู่มือ

  •  คู่มือนักวิจัย
  •  คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย

แบบฟอร์ม

  • แบบฟอร์มการเงิน

⇒ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จโครงการท้าทายไทย 

⇒ ดาวน์โหลด แบบแฟร์มใบยืมเงินทดรองจ่าย

⇒ ดาวน์โหลด  ตัวอย่างการทำรายงานการเงินฯ

⇒ ดาวน์โหลด ใบสำคัญรับเงินโครงการท้าทายไทย

  • ตัวอย่างการทำรายงานการเงินฯ  
  • รายงานความก้าวหน้า
  • แบบสรุปปิดโครงการ   

 

ขั้นตอนการขอทุนวิจัยโครงการท้าทายไทย ที่ผ่านการพิจารณาจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปี 2562

ประกาศอนุมัติทุนวิจัย