วช.64 อววน.

งบประมาณแผ่นดิน ผ่านการพิจารณาจาก วช. ปี 64 อววน.

1.หลักการ Mapping OKRs >Download<

2.แนวทางการจัดเตรียมข้อมูล >Download<

3.OKRs เพื่อการพัฒนาองค์กร   >Download<

4.การประยุกต์ OKRs กับแผน ววน. >Download<

ประกาศ/หลักการ

  • เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนภายนอก⇒
  • เอกสารตัวอย่างหมายเลข 2.1 Summary Proposal⇒