โครงการท้าทายไทย ปี 2 (2561)

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. โครงการท้าทายไทย ปี 2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน โครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Relate : หมวด โครงการท้าทายไทย ปี 2