ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน

แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มขอทุน

ส่งบันทึก/ข้อเสนอ ผ่านคณะ และระบบ BRMS

ผ่านสถาบันวิจัยฯ

แจ้งผลการพิจารณา