ดาวน์โหลด : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

Content missing

ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง

1.ประกาศ การกำหนดแนวทางการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

2.ประกาศ ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คำชี้แจงการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1. คำจำกัดความของการวิจัยในมนุษย์

2. ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ

3. องค์ประกอบของโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมฯ

4. วิธีการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมฯ

แบบฟอร์การยื่นขอการพิจารณารับรองจริยธรรมฯ ครั้งแรก

1. SOP 10_AF 10-01_แบบยื่นโครงการวิจัย-Submission Form for Ethical Review

2. SOP 10_AF 10-02_Self Assessment Form for PI

3. SOP 10_AF 10-03_COI และ Funding form 

4. SOP 10_AF 10-04_Patient Information Sheet-example adult

5. SOP 10_AF 10-06_Informed Consent Form-example adult

6. โครงร่างการวิจัย (แบบฟอร์มและองค์ประกอบของโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)

7. เครื่องมือวิจัย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
*หมายเหตุ : เครื่องมือผู้วิจัยต้องยื่นเครื่องมือของตนเอง และต้องมีหลักฐานการตรวจสอบเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ

8. SOP 10_AF 10-14_แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ยื่น

ตัวอย่างเอกสารแสดงข้อมูลคำอธิบาย และการขอความยินยอมสำหรับเด็ก

1. SOP 10_AF 10-05_Patient Information Sheet-example child 7-น้อยกว่า12

2. SOP 10_AF 10-07_Informed Assent Form-example child 7-น้อยกว่า12

3. SOP 10_AF 10-08_Informed Consent Form-ผู้แทนโดยชอบ

แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยเล็กน้อย (ก่อนให้การรับรอง)

1. SOP-10_AF 10-15 Minor Revision-Form

แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยแล้วนำเข้าพิจารณาใหม่ (Re-Submit)

1. SOP-12_AF-12-01_แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยแล้วนำเข้าพิจารณาใหม่

2. SOP-12_AF-12-02_ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง สำหรับการยื่นแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่ (Re-Submit)

3. SOP 10_AF 10-02_Self Assessment Form for PI

4. SOP 10_AF 10-03_COI และ Funding form

5. SOP 10_AF 10-04_Patient Information Sheet-example adult

6. SOP 10_AF 10-06_Informed Consent Form-example adult

7. โครงร่างการวิจัย 

8. เครื่องมือ และเอกสารอื่น ๆ เช่นเดียวกับการยื่นครั้งแรก

แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย (ภายหลังการรับรอง)

1. SOP 13_AF 13-01_Amendment Submission Form

2. SOP 13_AF 13-02_Summary of Changes ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

1. SOP 14_AF 14-01_แบบรายงานความก้าวหน้า-Progress Report Form

แบบฟอร์มการแจ้งปิดโครงการ

1. SOP 15_AF 15-01_Final Report Form (แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ (Final Report Form)