ดาวน์โหลด : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

Content missing

1. ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง
- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสมทบภายนอกเพิ่มเติม
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ ปี 63
- ประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปี 65
- ประกาศกำหนดแนวทางการยื่นฯ พ.ย.63

2. คำชี้แจงการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
- ขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
- วิธีการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา

3. แบบฟอร์การยื่นขอการพิจารณารับรองจริยธรรมฯ ครั้งแรก
- บันทึกข้อความขอยื่นรับการพิจารณาจริยธรรมฯ (ครั้งแรก)
- แบบฟอร์มโครงร่างการวิจัย (Protocol Form)
- AF 10-01 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Submission form for Ethical Review)
- AF 10-02 แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย (Self-Assessment Form for PI)
- AF 10-03 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย (Conflict of interest and funding form)
- AF 10-04 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย (Information sheet for research participant)
- AF 10-06 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย (Informed Consent Form)
- AF 10-14 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ยื่น Check Lists Form

4. ตัวอย่างเอกสารแสดงข้อมูลคำอธิบาย และการขอความยินยอมสำหรับเด็ก และผู้แทนโดยชอบธรรม
- AF 10-05 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึงต่ำกว่า 12 ปี
- AF 10-07 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 – ต่ำกว่า 12 ปี (Informed Assent Form)
- AF 10-08 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ปกครอง (Informed Consent Form)

5. แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยเล็กน้อย (ก่อนให้การรับรอง)
<!--- บันทึกข้อความขอยื่นเอกสารส่วนแก้ไข (ก่อนการรับรอง)-->
- บันทึกข้อความขอยื่นเอกสารส่วนแก้ไข (ก่อนการรับรอง)
-AF 10-15 แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามคำแนะนำของคณะกรรมการก่อนให้การรับรอง (Minor Revision)

6. แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยแล้วนำเข้าพิจารณาใหม่ (Re-Submit)
- AF 12-01 แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยแล้วนำเข้าพิจารณาใหม่ (Submission form for Re-Submit)
- AF 12-02 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง สำหรับการยื่นแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่ (Re-Submit Table)

7. แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย (ภายหลังการรับรอง)

- บันทึกข้อความขอยื่นแก้ไขโครงการวิจัย (ภายหลังการรับรอง)
- AF 13-01 แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย (Amendment Form)
- AF 13-02 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโครงการวิจัย (Amendment Table)

8. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
- AF 14-01 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report Form)

9. แบบฟอร์มการแจ้งปิดโครงการ
- บันทึกข้อความรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์
- AF 15-01 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ (Final Report Form)