ดาวน์โหลด : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

1. ทำบันทึกข้อความผ่านต้นสังกัด 1. ทำบันทึกข้อความผ่านต้นสังกัด เรียนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (เปิดรับยื่น วันที่ 1-10 ของทุกเดือน)

2. ชนิดและจำนวนของเอกสารที่ต้องยื่นเสนอ ได้แก่

1) แบบเสนอโครงการวิจัย Submission Form (แบบฟอร์ม AF 10-01) จำนวน 4 ชุ

2) แบบประเมินโครงร่างการวิจัยโดยผู้วิจัย Self-Assessment Form for PI (แบบฟอร์ม AF 10-02) จำนวน 4 ชุด 

3) แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัยConflict of interest and funding form (แบบฟอร์ม AF 10-03)  จำนวน 4 ชุด    

4) เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (Participant Information Sheet)  จำนวน 4 ชุด (ตัวอย่างแบบฟอร์ม AF 10-04 และ AF 10-05)  

5) หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าว และเต็มใจ (Informed Consent Document) จำนวน 4 ชุด (ตัวอย่างแบบฟอร์ม AF 10-06, AF 10-07และ AF 10-08) 

6) โครงร่างวิจัย (Protocol/Proposal) จำนวน 4 ชุด   

7) ประวัติส่วนตัว ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน และผลงานของนักวิจัย (Principal Investigator’s Curriculum Vitae) จำนวน 4 ชุด 

8) แบบบันทึกการเก็บข้อมูลที่จะใช้ในการวิจัย (Case report form or Case record form) จำนวน 4 ชุด

9) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แนวทางการสัมภาษณ์หรือสังเกต อย่างละ 4 ชุด 

10) เอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย (ถ้ามี) อย่างละ 4 ชุด    

11) เอกสารทั้งหมดบันทึกลงแผ่น CD จำนวน 1 ชุด 3. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอการพิจารณารับรอง ฯ สำหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย (นักศึกษาต่ำกว่าบัณฑิตศึกษา)

โครงการวิจัยละ 800 บาท สำหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย (บัณฑิ

ตศึกษา อาจารย์ และบุคลากร)

 

โครงการวิจัยละ 2,500 บาท และสำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

โครงการวิจัยละ 8,000 บาท