ดาวน์โหลด : ทรัพย์สินทางปัญญา

ดาวน์โหลด : ทรัพย์สินทางปัญญา

คู่มือการขอจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร

คู่มือการขอจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร  ⇒ดาวน์โหลด

ประกาศฯ เกณฑ์การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2559  ⇒ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการขอทรัพย์สินทางปัญญา
  • ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์⇒ดาวน์โหลด  คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (แบบ ลข.01)  ⇒ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำขอทรัพย์สินทางปัญญา
  • คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ⇒ดาวน์โหลด
  • คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/003-ฉ) ⇒ดาวน์โหลด