ดาวน์โหลด : แหล่งทุนภายนอก

ดาวน์โหลด : แหล่งทุนภายนอก

1 เอกสารดาวน์โหลด
1 เอกสารดาวน์โหลด

ขั้นตอนการขอทุนวิจัยภายนอก ⇒ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มและคู่มือขอทุน วช. ปี 63

ขั้นตอนการขอทุนวิจัยภายนอก สกสว.  ⇒ ดาวน์โหลด

- คู่มือแบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ⇒ ดาวน์โหลด 
- คู่มือแบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
สำหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเป้าหมายที่ 4) ⇒ ดาวน์โหลด
- คู่มือแบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
 สำหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเป้าหมายที่ 1 2 และ 3) ⇒ ดาวน์โหลด 
- คู่มือแบบเสนอแผนบูรณาการประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ⇒ ดาวน์โหลด 
- แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ⇒ ดาวน์โหลด 
- แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
 สำหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเป้าหมายที่ 4) ⇒ ดาวน์โหลด 
- แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
 สำหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเป้าหมายที่ 1 2 และ 3) ⇒ ดาวน์โหลด 
- แบบเสนอแผนบูรณาการ ประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ⇒ ดาวน์โหลด 
- มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ⇒ ดาวน์โหลด