ดาวน์โหลด : แหล่งทุนภายนอก

ดาวน์โหลด : แหล่งทุนภายนอก

โครงการท้าทายไทย ปี 1 (2560)

คู่มือ

คู่มือนักวิจัย [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

แบบฟอร์ม

1-แบบฟอร์มใบยืมเงินทดรองจ่าย  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

2-แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน   [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

3-แบบฟอร์มการทำรายงานการเงินฯ  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

4-แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

5-แบบฟอร์มสรุปปิดโครงการ  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

6-แบบฟอร์มรายงานวิจัยท้าทายไทย [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

ขั้นตอนการขอทุนวิจัย

ขั้นตอนการขอทุนวิจัยโครงการท้าทายไทย ปี 1 [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

ประกาศ

ประกาศ TOR ท้าทายไทย ปี 2560 [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

คำสั่ง/ระเบียบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

ประกาศ อนุมัติทุนท้าทายไทย ปี 1 (2560)

ประกาศทุนท้าทายไทยปี 2560  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

โครงการท้าทายไทย ปี 2 (2561)

คู่มือ

คู่มือนักวิจัย [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

แบบฟอร์ม

1-แบบฟอร์มใบยืมเงินทดรองจ่าย  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

2-แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน   [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

3-แบบฟอร์มการทำรายงานการเงินฯ  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

4-แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

5-แบบฟอร์มสรุปปิดโครงการ  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

6-แบบฟอร์มรายงานวิจัยท้าทายไทย [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

ขั้นตอนการขอทุนวิจัย

ขั้นตอนการขอทุนวิจัยโครงการท้าทายไทย ปี 2 [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

ประกาศ

ประกาศ TOR ท้าทายไทย ปี 2561 [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

คำสั่ง/ระเบียบ

1-ประกาศกฎเกณฑ์ ระเบียบการเงิน   [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]
2-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

ประกาศ อนุมัติทุนท้าทายไทย ปี 2 (2561)

ประกาศทุนท้าทายไทยปี 2561  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1-แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564    [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]
2-แผนพัฒนาอำเภออู่ทอง 2561-2564  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

ระบบฐานข้อมูลท้าทายไทย ปีที่ 2

ทุนวิจัย สกสว. ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

คู่มือ

1-คู่มือการใช้งานระบบ NRMS  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

2-คู่มือนักวิจัย  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

แบบฟอร์ม

1-แบบฟอร์มการทำรายงานการเงินฯ  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

2-แบบฟอร์ม ว. 5    [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

3-แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

ขั้นตอนการขอทุนวิจัย

ขั้นตอนการขอทุนวิจัย 63  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

ประกาศอนุมัติทุนวิจัย สกสว.63

ประกาศอนุมัติทุนวิจัย สกสว.63  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1-แบบเสนอแผนบูรณาการ   [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

2-แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ 63 (Full Proposal) เป้าหมาย 1 – 3  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

3-แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เป้าหมาย 4   [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

4-แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ   [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

5-มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

6-แนวทางการจัดเตรียมข้อมูล  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

7-ร่าง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2563  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผ่านหน่วยงาน PMU) ปี 2564

คู่มือ

1-คู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

2-คู่มือการลงทะเบียนและการจัดทำแผนงาน-TIRAs  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

แบบฟอร์ม

1-แบบฟอร์มแผนงาน  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

2-ตัวอย่างแผนงาน  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

กระบวนการจัดสรรทุนวิจัย

กระบวนการจัดสรรทุนสนับสนุนงาน ววน.เชิงกลยุทธ ปี2564  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

ประกาศ อนุมัติทุน

รอประกาศผล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1-เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนภายนอก   [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

2-โปรมแกรมที่7 PMU รับผิดชอบ   [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

3-ยุทธศาสตร์ อววน.เพื่อการพัฒนา 4 Platform   [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

4-หัวข้อของผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (OutputOutcomeImpact)   [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

5-เอกสารปรับOKR-V6-ฉบับสื่อสาร-8Nov19   [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

6-นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา-ววน.-พ.ศ.-63-70  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

7-หลักการ Mapping OKRs   [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

8-แนวทางการจัดเตรียมข้อมูล  [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

9-การประยุกต์ OKRs กับแผน ววน.   [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]

10-การประยุกต์ OKRs กับแผน ววน.   [icon name="download" class="" unprefixed_class=""]