บริการดาวน์โหลด

บริการดาวน์โหลด

หมวด:ทุนภายใน
หมวด:ทุนภายนอก
หมวด:ทุนวิจัยท้าทายไทย ปี 2
หมวด:ทุนภายใน

แผนผัง ทุนภายใน

1. ขั้นตอนการขอทุนภายในสำหรับอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน มบส.
2. ขั้นตอนการเบิกงบประมาณวิจัย

  • อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน
  • นักศึกษา

3. ขั้นตอนการส่งตรวจก่อนเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์ 

เอกสารการขอทุนภายใน

1. บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งข้อเสนอโครงร่างการวิจัย 

2. แบบเสนอโครงการวิจัย ว-1

- อาจารย์

- บุคลากรสายสนับสนุน

- นักศึกษา

หมายเหตุ :  ส่งแบบเสนอโครงการวิจัยทุนภายใน แบบ ว.-1 ทั้งสิ้น 3 ชุด

3. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ฯ จากแหล่งทุนภายใน พ.ศ.2562

4. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ ฯ จากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562

5. คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ

6. (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)

7. แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

8. ร่างแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 ทบทวนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562

9. ยุทธศาสตร์ ออวน. เพื่อการพัฒนา

เอกสารการรับสัญญาทุน

1. บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งเอกสารสัญญาทุน
2. แบบรายงานผลการปรับแก้ข้อเสนอโครงร่างการวิจัยตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
3. หนังสือรับรองสัดส่วนการทำวิจัย

เอกสารการขอขยายเวลาการทำงานวิจัย

1. แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอขยายเวลาการทำงานวิจัย (เป็นไปตามประกาศ)
2. แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอขยายเวลาการทำงานวิจัย (ไม่เป็นไปตามประกาศ)

เอกสารรายงานความก้าวหน้า

1. บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานความก้าวหน้า
2. แบบรายงานความก้าวหน้า

เอกสารการเบิกเงิน งวดที่ 1

เบิกเงินงวดที่ 1
1. ใบสำคัญรับเงิน
2. เอกสาร ว.2
3. เอกสาร ว.4/1
ตัวอย่างการเขียนการเบิกเงิน งวดที่ 1

เอกสารการเบิกเงิน งวดที่ 2

เบิกเงินงวดที่ 2
1. ใบสำคัญรับเงิน
2. เอกสาร ว.2
3. เอกสาร ว.4/2
ตัวอย่างการเขียนการเบิกเงิน งวดที่ 2

เอกสารการเบิกเงิน งวดที่ 3

เบิกเงินงวดที่ 3
1. ใบสำคัญรับเงิน
2. เอกสาร ว.2
3. เอกสาร ว.4/3
ตัวอย่างการเขียนการเบิกเงิน งวดที่ 3

(4. เอกสาร ว.5 กระดาษสีเขียว)
(5. เอกสารการทำรายงานการเงินฯ สรุปค่าใช้จ่าย)

เอกสารการส่งตรวจร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1. บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งตรวจก่อนเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์
2. คู่มือการจัดทำเล่มงานวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากร
3. คู่มือการจัดทำเล่มงานวิจัยสำหรับนักศึกษา

เอกสารส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1. บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
2. คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จ ฯ จากแหล่งทุนวิจัยภายใน พ.ศ. 2562

4. เอกสารการนำไปใช้ประโยชน์

คู่มืองานวิจัย

คู่มือการเข้าระบบทุนภายใน
คู่มือการจัดทำเล่มงานวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากร
คู่มือการจัดทำเล่มงานวิจัยสำหรับนิสิต
คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายทุนวิจัยภายใน
คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย

ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา งบประมาณปี 2562

1. ประกาศอนุมัติทุน ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1 งบประมาณ 2562
2. ประกาศอนุมัติทุน ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1 งบประมาณ 2562
3. ประกาศอนุมัติทุน ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1 งบประมาณ 2562
4. ประกาศอนุมัติทุน รอบที่ 1 งบประมาณ 2562
5. ประกาศอนุมัติทุน รอบที่ 1 เพิ่มเติม งบประมาณ 2562
6. ประกาศอนุมัติทุน รอบที่ 2 งบประมาณ 2562
7. ประกาศอนุมัติทุน รอบที่ 2 เพิ่มเติม งบประมาณ 2562

8.ประกาศ อนุมัติทุนมุ่งเป้า พื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยจังหวัดกรุงเทพมหานคร (16 เขต) และสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ประกาศ เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา งบประมาณปี 2563

ประกาศ อนุมัติทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 (ฉบับเพิ่มเติม)

หมวด:ทุนภายนอก

1 เอกสารดาวน์โหลด
1 เอกสารดาวน์โหลด

ขั้นตอนการขอทุนวิจัยภายนอก ⇒ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มและคู่มือขอทุน วช. ปี 63

ขั้นตอนการขอทุนวิจัยภายนอก สกสว.  ⇒ ดาวน์โหลด

- คู่มือแบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ⇒ ดาวน์โหลด 
- คู่มือแบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
สำหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเป้าหมายที่ 4) ⇒ ดาวน์โหลด
- คู่มือแบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
 สำหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเป้าหมายที่ 1 2 และ 3) ⇒ ดาวน์โหลด 
- คู่มือแบบเสนอแผนบูรณาการประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ⇒ ดาวน์โหลด 
- แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ⇒ ดาวน์โหลด 
- แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
 สำหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเป้าหมายที่ 4) ⇒ ดาวน์โหลด 
- แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
 สำหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเป้าหมายที่ 1 2 และ 3) ⇒ ดาวน์โหลด 
- แบบเสนอแผนบูรณาการ ประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ⇒ ดาวน์โหลด 
- มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ⇒ ดาวน์โหลด 

หมวด:ทุนวิจัยท้าทายไทย ปี 2

ประกาศ
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กฏเกณฑ์ ระเบียบการเงิน และการบริหารการเงินและพัสดุสำหรับทุนโครงการท้าทายไทย (ปีที่2) ⇒
คู่มือ
  •  คู่มือนักวิจัย
  •  คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย
แบบฟอร์ม
  • แบบฟอร์มการเงิน

⇒ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จโครงการท้าทายไทย 

⇒ ดาวน์โหลด แบบแฟร์มใบยืมเงินทดรองจ่าย

⇒ ดาวน์โหลด  ตัวอย่างการทำรายงานการเงินฯ

⇒ ดาวน์โหลด ใบสำคัญรับเงินโครงการท้าทายไทย

  • ตัวอย่างการทำรายงานการเงินฯ  
  • รายงานความก้าวหน้า
  • แบบสรุปปิดโครงการ   
คำสั่ง/ระเบียบ
แผนผัง
  • ขั้นตอนการขอทุนวิจัยโครงการท้าทายไทย ที่ผ่านการพิจารณาจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปี 2562
ประกาศ ผลการอนุมัติทุนท้าทายไทย ปี 1 (2560)