บริการดาวน์โหลด

บริการดาวน์โหลด

หมวด:ทุนภายใน
หมวด:ทุนภายนอก
หมวด:ทุนวิจัยท้าทายไทย ปี 2
หมวด:จริยธรรมการวิจัยฯ
หมวด:ทุนภายใน
1 คู่มือ
2 แบบฟอร์ม
3 แผนผัง
4 ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
5 ประกาศเปิดรับทุนวิจัย
1 คู่มือ
2 แบบฟอร์ม
3 แผนผัง
4 ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบ ประมาณ 2562
  (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)
  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
  แผนยุทธศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยื่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
  ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2557-2561
  ร่างแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 ทบทวนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุด หนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ.2562
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก แหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562
  ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 1) (งบประมาณ ไม่เกิน 150,000 บาท/ข้อเสนอโครงการ ทุนวิจัยร่วม 1,500,000 บาท)
  ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) (งบประมาณไม่เกิน 150,000 บาท/ข้อเสนอโครงการ ทุนวิจัยรวม 1,500,000 บาท)
5 ประกาศเปิดรับทุนวิจัย

ประกาศเปิดรับทุนวิจัย ทุนภายใน

  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบ ประมาณ 2562
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุด หนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ.2562
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก แหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2562
  ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 1) (งบประมาณ ไม่เกิน 150,000 บาท/ข้อเสนอโครงการ ทุนวิจัยร่วม 1,500,000 บาท)
  ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) (งบประมาณไม่เกิน 150,000 บาท/ข้อเสนอโครงการ ทุนวิจัยรวม 1,500,000 บาท)
  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
หมวด:ทุนภายนอก

1 เอกสารดาวน์โหลด
1 เอกสารดาวน์โหลด

ขั้นตอนการขอทุนวิจัยภายนอก ⇒ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มและคู่มือขอทุน วช. ปี 63

ขั้นตอนการขอทุนวิจัยภายนอก สกสว.  ⇒ ดาวน์โหลด

- คู่มือแบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ⇒ ดาวน์โหลด 
- คู่มือแบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
สำหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเป้าหมายที่ 4) ⇒ ดาวน์โหลด
- คู่มือแบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
 สำหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเป้าหมายที่ 1 2 และ 3) ⇒ ดาวน์โหลด 
- คู่มือแบบเสนอแผนบูรณาการประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ⇒ ดาวน์โหลด 
- แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ⇒ ดาวน์โหลด 
- แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
 สำหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเป้าหมายที่ 4) ⇒ ดาวน์โหลด 
- แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
 สำหรับโครงการประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเป้าหมายที่ 1 2 และ 3) ⇒ ดาวน์โหลด 
- แบบเสนอแผนบูรณาการ ประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ⇒ ดาวน์โหลด 
- มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ⇒ ดาวน์โหลด 

หมวด:ทุนวิจัยท้าทายไทย ปี 2

1 เอกสารดาวน์โหลด
1 เอกสารดาวน์โหลด

>>ขั้นตอนการขอทุนวิจัยโครงการท้าทายไทย<<

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กฏเกณฑ์ ระเบียบการเงิน และการบริหารการเงินและพัสดุสำหรับทุนโครงการท้าทายไทย (ปีที่2) ⇒ดาวน์โหลด

2. คู่มือนักวิจัย  ⇒ ดาวน์โหลด

3. แบบฟอร์มการเงิน

⇒ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จโครงการท้าทาย

⇒ ดาวน์โหลด แบบแฟร์มใบยืมเงินทดรองจ่าย

⇒ ดาวน์โหลด  ตัวอย่างการทำรายงานการเงินฯ

⇒ ดาวน์โหลด ใบสำคัญรับเงินโครงการท้าทายไทย

4. ตัวอย่างการทำรายงานการเงินฯ ⇒ ดาวน์โหลด

5. รายงานความก้าวหน้า  ⇒ ดาวน์โหลด

6. แบบสรุปปิดโครงการ  ⇒ ดาวน์โหลด

7. คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย  ⇒ดาวน์โหลด

หมวด:จริยธรรมการวิจัยฯ
1 เอกสารดาวน์โหลด
1 เอกสารดาวน์โหลด

คำชี้แจงการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แบบฟอร์การยื่นขอการพิจารณารับรองจริยธรรมฯ ครั้งแรก

โครงร่างการวิจัย (แบบฟอร์มและองค์ประกอบของโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)

เครื่องมือวิจัย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างเอกสารแสดงข้อมูลคำอธิบาย และการขอความยินยอมสำหรับเด็ก

แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยเล็กน้อย (ก่อนให้การรับรอง)

แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยแล้วนำเข้าพิจารณาใหม่ (Re-Submit)

โครงร่างการวิจัย เครื่องมือ และเอกสารอื่น ๆ เช่นเดียวกับการยื่นครั้งแรก

แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย (ภายหลังการรับรอง)

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

แบบฟอร์มการแจ้งปิดโครงการ

คำชี้แจงการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แบบฟอร์การยื่นขอการพิจารณารับรองจริยธรรมฯ ครั้งแรก

โครงร่างการวิจัย (แบบฟอร์มและองค์ประกอบของโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)

เครื่องมือวิจัย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างเอกสารแสดงข้อมูลคำอธิบาย และการขอความยินยอมสำหรับเด็ก

แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยเล็กน้อย (ก่อนให้การรับรอง)

แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยแล้วนำเข้าพิจารณาใหม่ (Re-Submit)

โครงร่างการวิจัย เครื่องมือ และเอกสารอื่น ๆ เช่นเดียวกับการยื่นครั้งแรก

แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย (ภายหลังการรับรอง)

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

แบบฟอร์มการแจ้งปิดโครงการ

คำชี้แจงการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แบบฟอร์การยื่นขอการพิจารณารับรองจริยธรรมฯ ครั้งแรก

ตัวอย่างเอกสารแสดงข้อมูลคำอธิบาย และการขอความยินยอมสำหรับเด็ก

แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยเล็กน้อย (ก่อนให้การรับรอง)

แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยแล้วนำเข้าพิจารณาใหม่ (Re-Submit)

โครงร่างการวิจัย เครื่องมือ และเอกสารอื่น ๆ เช่นเดียวกับการยื่นครั้งแรก

แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย (ภายหลังการรับรอง)

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

แบบฟอร์มการแจ้งปิดโครงการ