บพข. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2654 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ เวลา 17.00 น.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครรับทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2565

บพข. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2654 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ เวลา 17.00 น.)
ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยทางเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th