ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาลรัฐ สถานพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนแพทย์ สภากาชาดไทย ที่ได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลือ สนับสนุน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม
เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาลรัฐ สถานพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาล ในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนแพทย์ สภากาชาดไทย

เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ขอรับการสนับสนุนเงินทุนจะต้องเป็นโครงการสำหรับ จัดหาเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ด้านดิจิทัลที่สนับสนุนช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขและรักษาสุขภาพของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
   1.สอดคล้องกับแผนระดับชาติ DE
   2.ประโยชน์ต่อสาธารณะไม่แสวงหาผลกำไร
   3.ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ของราชการ
   4.ไม่ซ้ำซ้อนกับการขอข้อเสนอจากแหล่งอื่น

ยื่นข้อเสนอตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2563
ภายในเวลา 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-142-7571 หรือ 02-141-7044
หรือทางอีเมล์ [email protected] โดยระบุชื่อเรื่อง (สอบถามรายละเอียดการขอทุน COVID-19)
รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทางเว็บไซต์ http://defund.onde.go.th

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
[icon name=”cloud-download” class=”” unprefixed_class=””]หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอรับทุน และเกณฑ์การประเมิน โครงการตามมาตรา 26 (6) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[icon name=”cloud-download” class=”” unprefixed_class=””]แบบคำขอรับทุนส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (6) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[icon name=”cloud-download” class=”” unprefixed_class=””]ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)