ผลงานทางวิชาการ ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี พ.ศ. 2559

รายงานผลงานทางวิชาการ ประจำปีปฏิทิน 2559
(01 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559)
จำนวนผลงานวิชาการ  287  รายการ ระดับค่าน้ำหนัก 163 คะแนน

[visualizer id=”11959″]

สืบค้นข้อมูลวันที่ : 25 มีนาคม 2563 เวลา 14.05 น.

จำนวน 287รายการ คะแนน 163

คณะ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
วิทยาการจัดการ
วิทยาลัยการดนตรี
สถาบันวิจัยฯ
จำนวน

คะแนน

จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
0
0
0
4
0
1
0
2
0
0
0
0
0
7
0
0.2
3
0.6
21
4.2
38
7.6
5
1
1
0.2
1
0.2
69
13.8
0.4
7
2.8
12
4.8
20
8
4
1.6
3
1.2
0
0
46
18.4
0.6
8
4.8
13
7.8
32
19.2
6
3.6
3
1.8
0
0
62
37.2
0.8
8
6.4
14
11
18
14.4
2
1.6
5
4
0
0
47
37.6
1
10
10
7
7
21
21
0
0
1
1
0
0
39
39
1
0
0
0
0
17
17
0
0
0
0
0
0
17
17
รวมคะแนน
36
25
71
35
147
87.2
19
7.8
13
8.2
1
0.2
287
163


[icon name=”search” class=”” unprefixed_class=””]ค้นหาผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบทความ BRMS