ผลงานทางวิชาการ ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี พ.ศ. 2557

รายงานผลงานทางวิชาการ ประจำปีปฏิทิน 2557
(01 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557)
จำนวนผลงานวิชาการ  13  รายการ ระดับค่าน้ำหนัก 10 คะแนน

[visualizer id=”11993″]

สืบค้นข้อมูลวันที่ : 25 มีนาคม 2563 เวลา 15.56 น.

จำนวนผลงานวิชาการ  13  รายการ ระดับค่าน้ำหนัก 10 คะแนน

คณะ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
วิทยาการจัดการ
วิทยาลัยการดนตรี
สถาบันวิจัยฯ
จำนวน

คะแนน

จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
จำนวน
คะแนน
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
10
0
0
0
0
0
0
10
10
รวมคะแนน
0
0
0
0
12
10
0
0
1
0
0
0
13
10


[icon name=”search” class=”” unprefixed_class=””]ค้นหาผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบทความ BRMS