มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

การประชุมวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 90 ปี“การศึกษาระดับอุดมศึกษาใหม่: การศึกษาสำหรับทุกคน”

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 90 ปี

“การศึกษาระดับอุดมศึกษาใหม่: การศึกษาสำหรับทุกคน”

ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://acad.vru.ac.th/vru_conference/index.php