มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอเชิญร่วมนำเสนอาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมสังคมและการบริการสุขภาพในยุควิถีชีวิตใหม่หลังวิกฤต COVID-19 Era”

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ขอเชิญร่วมนำเสนอาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมสังคมและการบริการสุขภาพในยุควิถีชีวิตใหม่หลังวิกฤต COVID-19 Era”

ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม

ส่งผลงานได้ตั้้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.christian.ac.th/conference