มหาวิทยาลัยนเรศวร :ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASAHIL) ประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชการนานาชาติ ASAHIL Conference 2021 ในหัวข้อ “Academic Integrity in the 21st Century” ณ Sukhothai Treasure Resort & Spa จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการและการวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ประกอบการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยการนำเสนอผ่านกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายในการวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี วิทยาการและนวัตกรรมต่างๆ โดยมีหัวข้อย่อยในการประชุม ดังนี้

  • Medical treatment and products in health service system
  • think earth: adaptation of technology and innovation
  • Shaping ethical global citizens through education

ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ นิสิต และนักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ 300 USD ทั้งนี้ ผู้แทนของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ASAIHL จำนวน 3 ท่าน สามารถเข้าร่วมการประชุมโดยได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.0 5596 1647,0 555 9643 หรือ http://www.asaihl2021.nu.ac.th

– Abstract submission within June 30, 2021

– Full Paper submission within July 31, 2021