มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และบทความจากการวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน “สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

แหล่งที่มา : ปปช.

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และบทความจากการวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน “สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง 

ดูรายละเอียดและส่งกรณีศึกษาได้ที่ : https://research.kpru.ac.th/sendjournal

ติดตามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่  : นายทวิช ปิ่นวิเศษ โทร. 08 4593 9223 หรือ Email: golden.teak.journal@gmail.com