มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4

หัวข้อ “วิจัยยั่งยืน” (The 4th National Research Conference CPRU 2021: Research and Sustainability) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ส่งผลงานผ่านเว็บไซต์
https://journal.cpru.ac.th/web/conference/