มศว. เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษภาคกลางตอนบน (สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย): ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที 14

มศว. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที 14

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษภาคกลางตอนล่าง เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคออกกเฉียงเหนือตอนบน และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 หัวข้อ “รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษไทย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดิน” ในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เพื่อเป็นเวทีด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่างนักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

ในการนี้ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ โดยกำหนดส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 (สามารถดูรายละเอียดพร้อมทั้งลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย ได้ที่เว็บไซต์ http://research.swu.ac.th/ranc/web/#/)

ทั้งนี้ จะมีการคัดเลือกผลงานวิจัยที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ไปตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต หรือวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) หรือวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษภาคกลางตอนบน (สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย)

โทรศัพท์. 0-2649-5000 ต่อ 11015, 11081 โทรสาร. 0-2259-1822