1-2 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

1-2 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายด้านการวิจัยในการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะที่ 2

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรโดยมี รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานและผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณาจารย์ใน มหาวิทยาลัยราชถัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมในครั้งนี้