ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
673-675 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) ชั้น 7 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1600, 1601 และ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 1603 Email: rdibsruinfo@gmail.com

คุณธัญลักษณ์ (เตย)
ทุนภายใน ต่อ 1600

คุณเบญจวัลย์ (หนิง)
ทุนวิจัยภายนอก
ต่อ 1600

คุณสมิธ (ไอซ์) ต่อ 1600
ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณจิรภรณ์ (มิ)
การเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
และ วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ต่อ 1600

คุณมนัญชยา (แนน)
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ต่อ 1603