โครงสร้างสถาบัน

โครงสร้างสถาบัน

ศ.ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์สรสินธุ์  ฉายสินสอน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ และบริหารจัดการทุนภายใน

ผศ.ดร.จินดา  ยืนยงชัยวัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทุนภายนอกและส่งเสริมเครือข่ายการวิจัย

ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

ผศ.ดร.นนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการวิจัย และบริหารวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.นันทพร ชื่นสุพันธรัตน์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.วรุตม์ พลอยสวยงาม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์พิทักษ์พงษ์ คมพุดซา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

งานบริหาร งานทั่วไป

น.ส.ณัฐชนาธิป มูฮัมมัดอามิน
รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

น.ส.นัชมา ซ่งเป็ก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

น.ส.เบญจวัลย์ ทันชม (หนิง)
นักวิจัย ปฏิบัติการ ประสานงานด้านงานวิจัย จากทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

น.ส.ธัญลักษณ์ โกมาสถิตย์ (เตย)
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ประสานงานด้านงานวิจัย จากทุนภายในมหาวิทยาลัย

น.ส.จิรภรณ์ คล้ายวิจิตร (มิ)
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ประสานงานด้านค่าตอบแทนการเผยแพร่ บทความวิจัย และการตีพิมพ์บทความ ลงในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา

นายมนัญชยา ประทุม (แนน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ ประสานงานด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม และการวิจัยในมนุษย์

นายสมิทธ์ เฮงชัยโย (ไอซ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (ท้าทายไทย ปี 2)
และทรัพย์สินทางปัญญา

น.ส.เพ็ญนภา พฤฒินิรันดร (เพ็ญ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ