วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565)

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความ ในศาสตร์ทางด้าน
– สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
– ศาสตร์อื่น ๆ
ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบ ThaiJO
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
ลงทะเบียนและส่งบทความผ่านระบบ ThaiJO ได้ที่นี่
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/rdibsru
สามารถสอบถามรายละเอียด
โทรศัพท์. 0-2473-7000 ต่อ 1600 , 1606
โทรสาร. 0-2473-7000 ต่อ 1601
เว็บไซต์: http://research.bsru.ac.th
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: rdibsrujo@bsru.ac.th
#วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา #บ้านสมเด็จฯ