วิทยาลัยการดนตรี พ.ศ.2562

วิทยลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลงานประจำปีปฏิทิน พ.ศ.2562

(สืบค้นผ่านระบบ BRMS ณ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563)

บทความวิชาการ การศึกษาแรงจูงใจและความต้องการของนักศึกษาสาขาดนตรี ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/A Study of Motivation and Needs of the Student in Music Program At Graduate Level: A Case study of Music Bansomdejchaopraya Rajabhat University การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เรื่องวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 พิมลมาศ พร้อมสุขกุล ภาควิชาพื้นฐานดนตรี ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ การศึกษาหลักสูตรการสอน การประเมินผลวิชาทักษะคีย์บอร์ดในระดับอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล/The Study of Curriculum, Teaching and Assessment about keyboard Skills for Pre-college Students, College of music, Mahidol University International and National Conference on Media Studies 2019 3rd ICMS 2019 สถานที่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่จัดการประชุม 03/07/2562-06/07/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 04/07/2562 ชาลินี สุริยนเปล่งแสง หลักสูตรดนตรีตะวันตก ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ความต้องการต่อการจัดการเรียนการสอนดนตรีระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/The Requirements for Music Teaching and Learning Management at the Graduate Level: A case of the Master of Arts Program in Western Music, College of Music Bansomdejchaopraya Rajabhat University International and National Conference on Media Studies 2019 3rd ICMS 2019 สถานที่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่จัดการประชุม 03/07/2562-06/07/2562 วันที่นำเสนอผลงาน 04/07/2562 พิมลมาศ พร้อมสุขกุล ภาควิชาพื้นฐานดนตรี ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ความสำคัญของการเรียนปฏิบัติเปียโนที่มีต่อพัฒนาการการเรียนดนตรี/How piano lesson can improve music skills วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 ชาลินี สุริยนเปล่งแสง หลักสูตรดนตรีตะวันตก ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนในระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร/Guideline for Music Instruction Management in Saxophone Practicum Courses for Higher Education Bangkok วารสารศิลปกรรมบูรพา วรินธร สีเสียดงาม ดนตรีตะวันตก(คบ. 5 ปี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรดนตรีระดับปริญญาโท วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/The Analysis of the Master Degree Curriculum Administration of the Faculty of Musical Arts, University of Bansomdejchaopraya Rajabhat การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ร่วมกับการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการ “ศิลปากร วิจัย” ครั้งที่ 11 เรื่อง “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”(Innovation and Creativity for Sustainable Development) ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และอาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ภูเบศ เวชศรี นักศึกษา (คณะวิทยาลัยการดนตรี) ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/Learning Outcomes Based on Thai Qualifications Framework for Higher Education of Undergraduates at College of Music, Bansomdejchaopraya Rajabhat University วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่13 ฉบับที่2 หน้า207-228 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2562 ISSN(paper)1906-117X สุพัตรา วิไลลักษณ์ สาขาวิชาดนตรีไทย(คบ. 5 ปี) ดาวน์โหลดไฟล์