วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

โดยวิทยาผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563

ณ ห้อง อ. 201 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 055517488 ต่อ 808 หรือ [email protected]

ลงทะเบียนได้ที่นี่