สกสว. ขอเชิญร่วมเวที TSRI Talk “ประเด็นท้าทายและความก้าวหน้าในการจัดการขยะของประเทศไทย”

สกสว. ขอเชิญร่วมเวที TSRI Talk “ประเด็นท้าทายและความก้าวหน้าในการจัดการขยะของประเทศไทย”

📣 สกสว. ขอเชิญร่วมเวที TSRI Talk
“ประเด็นท้าทายและความก้าวหน้าในการจัดการขยะของประเทศไทย”
📌 ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook สกสว.

🔵 กล่าวเปิดงาน โดย รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน
รองผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

🔵 นวัตกรรมลดขยะพลาสติกเพื่อพ้นวิกฤต ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
โดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🔵 ภารกิจหลังบ้านของโรงพยาบาลกับการจัดการขยะติดเชื้อ
โดย ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและสุขภาวะ ศูนย์วิจัย
และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)

🔵 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน
โดย ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ชีวโมเลกุล
สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

🔵 การบูรณาการของภาคเอกชนในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน
โดย คุณประวิทย์ ประกฤตศรี
รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดําเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สํานักบริหารงบประมาณ ววน.
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

📣 สกสว. ขอเชิญร่วมเวที TSRI Talk
“ประเด็นท้าทายและความก้าวหน้าในการจัดการขยะของประเทศไทย”
📌 ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook สกสว.

🔵 กล่าวเปิดงาน โดย รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน
รองผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

🔵 นวัตกรรมลดขยะพลาสติกเพื่อพ้นวิกฤต ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
โดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🔵 ภารกิจหลังบ้านของโรงพยาบาลกับการจัดการขยะติดเชื้อ
โดย ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและสุขภาวะ ศูนย์วิจัย
และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)

🔵 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน
โดย ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ชีวโมเลกุล
สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

🔵 การบูรณาการของภาคเอกชนในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน
โดย คุณประวิทย์ ประกฤตศรี
รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดําเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สํานักบริหารงบประมาณ ววน.
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)