สถาบันคลังสมอง “อบรม หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่น 3″

หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่น 3
Research Management by Objective and Key Triple R (Re-imagination, Redesign, Results)
ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2564 ณ ห้องบอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

การรับสมัคร
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2564 หรือหากมีผู้สมัครเต็มจำนวน 40 ท่าน ก่อนเวลาที่กำหนด สถาบันฯ ขอปิดระบบการรับสมัครทันที
2. สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวนไม่เกิน 40 ท่านต่อรุ่น โดยพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียนก่อน และได้รับการยันยันในการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 11 มกราคม 2564
3. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน หากผู้สมัครต้องการยกเลิกการเข้าร่วมหลักสูตร แต่สามารถส่งผู้แทนได้

ค่าลงทะเบียน 18,000บาท/ท่าน ครอบคลุม
1. การเข้าฟังบรรยายและปฏิบัติการตลอด 3 วัน
2. เอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด
3. ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาการอบรม 3 วัน
ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าเดินทางและค่าที่พัก ของผู้เข้าร่วมการอบรม