สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2564 โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Microsoft Team ในการนี้ ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานการประชุม รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมประชุม ที่ประชุมนำเสนอวาระการประชุมโดย รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ น.ส.ณัฐชนาธิป มูฮัมมัดอามิน รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองคณบดีฝ่ายวิจัยของแต่ละคณะ รับฟังและร่วมกันพิจารณาการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของเครือข่ายฯ ต่อไป