สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักบริหารงานวิจัย โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เพื่อพิจารณา ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2565


วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักบริหารงานวิจัย โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เพื่อพิจารณา ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2565 นำโดย ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน รศ.ดร.พนอเนื่องสุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการประชุม อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ และบริหารจัดการทุนภายใน นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิจัยแต่ละคณะ ร่วมทบทวนร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา