สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาแผนการดำเนินการในปีที่ 2

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 673 สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 7 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาแผนการดำเนินการในปีที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน“โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วีถีชีวิตริมสายน้ำภายใต้ความร่วมมือ มรภ.-สกว โดยมี รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อำนวยการ และนักวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือ มรภ.-สกว.โดยมี ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ผศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ และนายสมิทธ์ เฮงชัยโย เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการวิจัยเชิงพื้นที่และทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้