คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : “การจัดการและพัฒนาวารสารให้ตรงตามระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo 2.0 รุ่นที่ 1”

แหล่งที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://huso.vru.ac.th
รับเรื่อง : 25 กันยายน 2563,  ตรวจสอบ : 28 กันยายน 2563, เผยแพร่ : 28 กันยายน 2563
 
🚩คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการและพัฒนาวารสารให้ตรงตามระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo 2.0 รุ่นที่ 1”
📣สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
📍เพื่ออบรมการจัดการระบบสารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo 2.0 ให้มีคุณภาพ และเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวารสารวิชาการให้ตรงตามกรอบและหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารของ TCI กำหนดจัดในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมนิลปัทม์ ชั้น 4 อาคาร 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าลงทะเบียน รายละ 3,200 บาท ในการนี้ คณะ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว แก่คณาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://huso.vru.ac.th/
📞โทรศัพท์. 06-4958-4951 นายกฤตนันท์ ในจิต (ผู้ประสานงาน)