19 พฤศจิกายน 2562 : สวพ. ร่วมประชุม เรื่อง แนวทางดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน “โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วีถีชีวิตริมสายน้ำ” ในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 ภายใต้โครงการความร่วมมือ มรภ.-สกว.
นำโดย รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัยและบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้