3 มีนาคม 2564 : สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7 อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โดยมี ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุม ศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทุนภายนอกและส่งเสริมเครือข่ายการวิจัย ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการวิจัย และบริหารวิชาการ ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองคณบดีฝ่ายวิจัยแต่ละคณะ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ.2564 ผลการขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน รอบที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ การปรับปรุงสำนักงาน และผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของสถาบันวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา