สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ขอเผยแพร่โครงงานวิจัยพัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย

แหล่งที่มา : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันประปกเกล้า

ขอเผยแพร่โครงงานวิจัยพัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย

 

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำที่มีพันธกิจหลักในการศึกษาวิจัยการจัดการศึกษาอบรม เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย การเมืองการปกครอง ธรรมาภิบาล และสันติวิธี ซึ่งสถาบันได้ดำเนินการศึกษาวิจัย และจัดทำเอกสารวิชาการตลอดจนหนังสือเผยแพร่ต่างๆ อันเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ในการนี้ สถาบันฯ โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ขอเผยแพร่โครงงานวิจัย ฯ ดังกล่าว มายังหน่วยงานของท่านโดยสามารถดาวน์โหลดรายงานวิจัย ฯ ได้ที่ http://www.kpi.ac.th/knowledge/research/data/1070 เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และนำข้อมูลที่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป