อว. : การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประจำปี 2564

สำนักงานอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอส่งเรื่องประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประจำปี 2564 ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ศธ 0220/4596 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 มาเพื่อโปรทดทราบและพิจารณาการเสนอโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.edf.moe.go.th หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม หรือ www.facebook.com/edtechfund หรือ Scan QR Code ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 02 280 0344

 

เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เผยแพร่ให้บุคลากร/หน่วยงานในสังกัดทราบ ผู้้สนใจเสนmอโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.edf.moe.go.th หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม หรือ www.facebook.com/edtechfund หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน่เลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลักกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0 2280 0380 e-mail : edtechfund3@gmail.com

 

สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

กลุ่มจัดสรรเงินทุนและกฎหมาย

โทร. 0 2280 0344 โทรสาร. ต่อ 18

email: edtechfund@gmail.com