เปิดรับข้อเสนอโครงการ โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ : กระทรวง อว.
รับเอกสาร : 14 พฤษภาคม 2563, เผยแพร่ : 17 พฤษภาคม 2563, ตรวจสอบ : 17 พฤษภาคม 2563

เปิดรับข้อเสนอโครงการ โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เหตุผล : จากนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมและเพื่อเตรียมการรองรับประกาศบังคับใช้(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Bayh-Dole Act) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) โดยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ประจำปีงบประมาณ 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาที่กำลังเริ่มต้นหรือดำเนินงานมาแล้วระยะหนึ่งแต่ยังไม่มีโครงสร้าง/ระบบงานที่ชัดเจนและเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยงสามารถจัดตั้งหน่วย/งานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างเป็นระบบ

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ แล้วสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จะทำข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียด ฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือก

 

โดยส่งข้อเสนอโครงการมายัง : สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(ถนนศรีอยุธยา) เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กำหนดส่ง : ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563

เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง :

 โครงการพี่เลี้ยง(Mentoring Program) 
 TOR_โครงการพี่เลี้ยง
 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการพี่เลี้ยง_สำหรับสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการพี่เลี้ยง_สำหรับสถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.ops.go.th/main/index.php/news-service/announcement/2102-mentoring-program-tlo-2563

สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400