เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” โดย ศ.ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ Pornsak Sriamornsakในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.๐๐ – 17.๐๐ น. (แบบ Online ผ่านโปรแกรม zoom)ลงทะเบียนได้ทางhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesYGOUzOrsUYFz_CNAg0il79evmmfprqmdv8cGxqSOnRip5w/viewform