เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยาย
ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” โดย ศ.ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ Pornsak Sriamornsak
ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.๐๐ – 17.๐๐ น. (แบบ Online ผ่านโปรแกรม zoom)
ลงทะเบียนได้ทางhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesYGOUzOrsUYFz_CNAg0il79evmmfprqmdv8cGxqSOnRip5w/viewform